Letištní transfer

Pokud pøiletíte letadlem, poèkáme na Vás na letišti.

Dokážeme zaøídit vyzvednutí na 4 letištích v okolí.

Letištì Bìlehrad

Letištì Niš

Letištì Sarajevo

Letištì Podgorica

Pøi pøíjezdu...

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-transport-car

Transfer

Vozidlo je vybaveno klimatizací.

Po pøíjezdu do hotelu máme dost èasu na pøípravu a doladìní detailu následujicích dnu.

Domácí veèeøe a welcome drink je samozøejmostí.