Hard Enduro s pùjèenou motorkou

„Pøíjezd s rukama v kapse“

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-Logo

Naším cílem je aby každá výprava byla unikátní a nezapomenutelná.

Budeme se Vám snažit ukázat co nejvíce pøírodních kras pøi jízdì v rùzných terénech a rùzných obtížností.

Naší prioritou je aby jste byli spokojený jako my.

Naším cílem je aby každá výprava byla unikátní a nezapomenutelná.

Budeme se Vám snažit ukázat co nejvíce pøírodních kras pøi jízdì v rùzných terénech a rùzných obtížností.

Naší prioritou je aby jste byli spokojený jako my.

Pøíjezd

Pokud pøiletíte letadlem, poèkáme na Vás na letišti.

Dokážeme zaøídit vyzvednutí na 4 letištích v okolí.

*kliknìte na letištì aby jste ho vidìli na mapì

*kliknìte na letištì aby jste ho vidìli na mapì

Pøi pøíjezdu...

Hard-Enduro-Adventures-Serbia-transport-car

Transfer

Vozidlo je vybaveno klimatizací.

Po pøíjezdu do hotelu máme dost èasu na pøípravu a doladìní detailu následujicích dnu.

Domácí veèeøe a welcome drink je samozøejmostí.

Naše základna je nìco jíného!

1 m
nad moøem
1 %
èistá pøíroda
1
sluneèních dnù v roce
1 %
pøipravení na dobrodružství

Ceník

5 denní výprava

1190balíèek

(osoba)

3 denní výprava

750balíèek

(osoba)

1 – 3 osob

720balíèek

(osoba)

4 – 8 osob

V cenì je zahrnuto

V cenì není zahrnuto

Základní pravidla pro pùjèení motorky:

Co ulomíš a poškodíš to si zaplatíš 😉

(Male škrábance a drobný poškození neøešíme

ale v pøípadì vìtšího poškození platíte za opravu)

Základní pravidla pro pùjèení motorky:

Co ulomíš a poškodíš to si zaplatíš 😉

(Male škrábance a drobný poškození neøešíme

ale v pøípadì vìtšího poškození platíte za opravu)

Na èem jezdíme?

Snažíme se každý rok kupovat nové motorky.

Naše motorky jsou vìtšinou KTM a stáøím max 3 roky.

Vetšinou 2 taktní 250-300ccm

Snažíme se každý rok kupovat nové motorky.

Naše motorky jsou vìtšinou KTM a stáøím max 3 roky.

Vetšinou 2 taktní 250-300ccm

We look forward to hearing from you

Contact us by phone

Tel: +420 772 001 000

Send us an email

info@enduroadventures.cz

Or use the contact form

Contact Us